Asume Lääne-Virumaal, Tapa vallas, Imastu Külas, Imastu Kool-kodu ruumides. Mittetulundusühing Imastu Kooli Selts asutati 2000. aasta algul eesmärgiga osutada teenust sügava, raske, ja mõõduka intellekti- ning liitpuudega õpilastele.  Kooli võivad astuda kõik selle piirkonna erivajadusega koolikohustuslikud lapsed. Koostöös Imastu Kool-Koduga võtab kool vastu kõik õpilased, kelle elamise või hoolekande lahendab vajadusel koolkodu. Lepingu alusel võtab kool vastu soovijad lähivaldadest.

Koolipere kasutuses on klassiruumid, köök, tunnetustuba,  muusika-, tööõppe- ja motoorikaklass ning kooli ümbruse kaunis loodus, mis võimaldab õues õppimise võimalust. Koolis on 2 toimetuleku- ja 2 hooldusklassi. Vajadusel on võimalus pakkuda õpilasele üks-ühele õpet. Koolis on professionaalne ja kutsealaselt pädev pedagoogiline personal, kes suudab luua tingimused kõikide õpilaste arenguks ning seda igakülgselt toetada. Koolis töötab 6 põhikohaga õpetajat ja abiõpetaja. Neid iseloomustab nende pikk tööstaaž erivajadustega lastega töötamisel.

Mihkli Kool kasvas välja Imastu Koolkodu laste õpetamisest. 1992. aastal loodi kolm õppeklassi, kuhu koondati suurema arengupotensiaaliga lapsed. Klassides olid 7-17 aastased õpilased ning õpiti individuaalplaanide järgi. 1994. aastal laiendati süsteemset õpetamist ja iga rühma juurde loodi rühmaõpetaja ametikoht ning õppetööst võtsid osa kõik koolkodus elavad lapsed. 1998. aastal avati Imastu Koolkodu ruumides kool, kus õppetöö aluseks oli toimetulekukooli õppekava töövariant. Koolis õppis siis 36 õpilast. 2000. aasta algul asutati Mittetulundusühing Imastu Kooli Selts, et hakata osutama erivajadustega lastele õpetamisteenust. Kool on MTÜ Imastu Kooli Seltsi erakool ja kooli seltsi liikmed on kaasatud kooli tegevusse.

Kooli põhiväärtusteks on:

Meeldiv ja turvaline õpikeskkond

Koolis on meeldiv, koostöövalmis õpetajaskond ning positiivne õhkkond. Peetakse lugu viisakast käitumisest.  Füüsiline keskkond on varustatud erivajadusega õppijale arusaadava visuaalse infoga. Meie koolis on erinevad ruumid koos  mitmekesiste ja kaasaegsete õppevahenditega. Olemas on kööginurk koos vajaliku inventariga, tunnetustuba, motoorikaklass, tööõppeklass, hästi varustatud muusikaklass. Õppetööd toetavad kaasaegsed digi-vahendid (interaktiivne tahvel, tahvelarvutid) ja korraldatakse õppetööd toetavaid väljasõite ja traditsioonilisi üritusi. Oluliseks peetakse leida igale õpilasele tema võimetele vastav alternatiivkommunikatsioonivahend ning kasutatakse õpilaste vajadustest lähtuvalt õpetajate isevalmistatud õppe- ja töövahendeid. Koolis on väike kollektiiv, individuaalset lähenemist võimaldavad väikesed klassid.

Võimetekohane haridus

Meie kooli väärtuseks on pädevad, õpilaste arengut toetavad pedagoogid, kes tegelevad pidevalt enesetäiendamisega.  

Missioon

Turvalises ja positiivses õpikeskkonnas õpilase optimaalse arengu tagamine.

Visioon

Mihkli kool on õpilase arengut toetav muutustele avatud kaasaegseid võimalusi kasutav ja lapsevanemaid ja tugiisikuid nõustav õppeasutus.