Mihkli Kool on õppemaksuta erakool hariduslike erivajadustega õpilastele. Asume Lääne-Virumaal, Rakvere linnas, Lille tn 8. Mittetulundusühing Imastu Kooli Selts asutati 2000. aasta algul eesmärgiga osutada teenust sügava, raske, ja mõõduka intellekti- ning liitpuudega õpilastele.  Kooli võivad astuda kõik Rakvere linna ning lähiümbruse haridusliku erivajadusega koolikohustuslikud lapsed, kellele kooliväline nõustamismeeskond on soovitanud põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel hooldus- või toimetulekuõppe. Kool võtab vastu kõik õpilased, kes elavad AS Hoolekandeteenused Lille Kodu asenduskoduteenusel.

Koolipere kasutuses on klassiruumid, köök, tunnetustuba,  muusika-, tööõppe- ja motoorikaklass ning koolilähedased kogukonna asutused, mis võimaldavad toimetulekuõpet väljaspool igapäevast keskkonda. Koolis on 2 toimetuleku- ja 1 hooldusklass, vajadusel võimaldab kool õpilasele individuaalõppe või muud vajalikud tugiteenused. Koolis on professionaalne ja kutsealaselt pädev pedagoogiline personal, kes suudab luua tingimused kõikide õpilaste arenguks ning seda igakülgselt toetada. Koolis töötab 5 põhikohaga õpetajat, eripedagoog ja abiõpetajad. Neid iseloomustab nende pikk tööstaaž erivajadustega lastega töötamisel.

Mihkli Kool kasvas välja Imastu Koolkodu laste õpetamisest. 1992. aastal loodi kolm õppeklassi. 1994. aastal laiendati süsteemset õpetamist ja iga rühma juurde loodi rühmaõpetaja ametikoht ning õppetööst võtsid osa kõik koolkodus elavad lapsed. 1998. aastal avati Imastu Koolkodu ruumides kool, kus õppetöö aluseks oli toimetulekukooli õppekava töövariant. Koolis õppis siis 36 õpilast. 2000. aasta algul asutati MTÜ Imastu Kooli Selts, et hakata osutama erivajadustega lastele haridusteenust.

Kooli põhiväärtusteks on:

Meeldiv ja turvaline õpikeskkond

Koolis on meeldiv, koostöövalmis õpetajaskond ning positiivne õhkkond. Peetakse lugu viisakast käitumisest.  Füüsiline keskkond on varustatud erivajadusega õppijale arusaadava visuaalse infoga. Meie koolis on erinevad ruumid koos  mitmekesiste ja kaasaegsete õppevahenditega. Olemas on kööginurk koos vajaliku inventariga, tunnetustuba, motoorikaklass, tööõppeklass, muusikaklass. Õppetööd toetavad kaasaegsed digi-vahendid (interaktiivne tahvel, tahvelarvutid) ja korraldatakse õppetööd toetavaid väljasõite ja traditsioonilisi üritusi. Oluliseks peetakse leida igale õpilasele tema võimetele vastav alternatiivkommunikatsioonivahend ning kasutatakse õpilaste vajadustest lähtuvalt õpetajate isevalmistatud õppe- ja töövahendeid. Koolis on väike kollektiiv, individuaalset lähenemist võimaldavad väikesed klassid.

Võimetekohane haridus

Meie kooli väärtuseks on pädevad, õpilaste arengut toetavad pedagoogid, kes tegelevad pidevalt enesetäiendamisega.  

Missioon

Turvalises ja positiivses õpikeskkonnas õpilase optimaalse arengu tagamine.

Visioon

Mihkli kool on õpilase arengut toetav muutustele avatud kaasaegseid võimalusi kasutav ja lapsevanemaid ja tugiisikuid nõustav õppeasutus.