Õppenõukogu tegutsemise kord

Käskkiri nr.8 / 08.04.2008

Õppenõukogu tegutsemise kord Imastu Kooli Selts Mihkli Koolis

Kord koostatud „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduseâ€? § 22 ja „Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise kordâ€? Haridus- ja teadusministri 4. veebruari 2008.a. määrus nr. 5 alusel

I Õppenõukogu tegutsemise põhimõtted

1. Õppenõukogu ülesanne on kooli õppe- kasvatustegevuse põhisuundade kindlaks määramine, analüüsimine ja kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.
2. Õppenõukogu tegevus kavandatakse üheks õppeaastaks ja kajastatakse kooli üldtööplaanis.
2. Õppenõukogu liikmed on kõik kooli pedagoogid. Tööd korraldab esimehena kooli juht. Sekretär valitakse õppeaasta esimesel koosolekul avaliku hääletamise teel.
3. Õppenõukogu töö planeeritakse õppeaasta alguseks ja kajastatakse tööplaanis, mille õppenõukogu koosolek arutab läbi ja kiidab heaks. Üldtööplaani dokumendina kinnitab kooli juht käskkirjaga.

II Õppenõukogu pädevused

1.Õppenõukogu omab järgmised pädevused ja kindlad otsustamise ajad:

Pädevus Vajadusel Kindel aeg
Õppe-kasvatustöö korraldus ja juhtimine    
arutab läbi, kiidab heaks arengukava + Õppeaasta lõpus
arutab läbi, kiidab heaks õppekava +  
arutab läbi, kiidab heaks üldtööplaani   Õppeaasta alguseks (aug)
arutab läbi, kiidab heaks põhimääruse +  
arutab läbi, teeb ettepanekud sise- ja välishindamise kohta +  
arutab läbi, kehtestab kodukorra, kooli päevakava + September
arutab läbi ja annab hinnangu õppe-kasvatustöö tulemustele ja teeb ettepanekud töö parandamiseks + Õppeaasta lõpp, juuni
delegeerib esindaja seltsi juhatusse ja teiste moodustavate kogude koosseisu +  
arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- kasvatustegevuses ja kavandab meetmed +  
kinnitab klassitunnistuse vormi   Õppeaasta algul
kuulab ära sisehindamise aruande tutvustuse ja tagasiside aruande +  
kooskõlastab arenguvestluste korra +  
Õppe-kasvatustegevus    
otsustab õpilase suunamise nõustamiskomisjoni, määrab esindaja +  
otsustab õpilase õppevormi, määrab aruandmise korra +  
otsustab, millises klassis jätkab dokumentideta õpilane   Uue õpilase saabumine
otsustab erivajadusega õpilase õppeaja pikendamise + Õppeaasta algus
II õppeveerand
otsustab individuaalse õppekava koostamise algatamise kooli poolt +  
otsustab lapsevanema poolt algatatud õpilase koduõppe rakendamise ja korra +  
otsustab , millises klassis jätkab õpilane , kes õppis eelmises koolis mõne teise õppekava järgi +  
otsustab, millises klassis jätkab muust riigist tulnud õpilane +  
Õpilaste hindamine, klassi-kooli lõpetamine    
otsustab järgmisse klassi viimise   Maikuu lõpp
otsustab õpilase tunnustamise kiituskirjaga klassi lõpetamisel   Maikuu lõpp
otsustab põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise   Maikuu lõpp
otsustab õpilase tunnustamise kiituse või kiituskirjaga kooli lõpetamisel   Maikuu lõpp

III Õppenõukogu tegutsemise kord

1. Õppenõukogu kutsutakse kokku vähemalt neli korda õppeaasta jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees. Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on kaks kolmandikku liikmetest, sealhulgas esimees. Esimesel koosolekul valib õppenõukogu sekretäri.
2. Otsustamine toimub avalikul hääletamisel, kui koosolek ei otsusta teisiti. Sel juhul otsus hääletatakse ja protokollitakse.
3. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku kooli juhi poolt, kui seda soovib vähemalt 1/3 õppenõukogu liikmetest või kui see on vajalikerakorralise küsimuse lahendamiseks .
4. Korralisest koosolekust teatatakse vähemalt nädal aega ette. Teatavaks tehakse ka koosoleku päevakord. Erakorralisest koosolekust teatatakse võimalusel ette kolm tööpäeva.
5. Õppenõukogu liikmeteks on kõik kooli pedagoogid. Osavõtt koosolekust on liikmetele kohustuslik. Koosolekule kutsutakse vajadusel õpilase esindajad, kooli pidaja esindajad.
6. Liikmetel on vastavalt reglemendile õigus teha ettepanekuid koosoleku päevakorra täiendamiseks või muutmiseks. Koosolek lepib kokku sõnavõttude ja esinemiste ajas ja tingimustes, kui need on reglemendist erinevad.
7. Õppenõukogu liikmel on õigus avaldada oma arvamust, selgitada, teha ettepanekuid arutatavas küsimuses vastavalt kehtestatud korrale.
8. Koosoleku protokolli vormistab õppenõukogu sekretär vormi kohaselt päevakorra punktide kaupa vastavalt kehtestatud korrale. (Haridusi- teadusministri 20.detsembri 2007.a. määrusnr.81 Kooli õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord § 6(8)).
Koosoleku protokolli märgitakse:
1) koosoleku toimumise kuupäev, alguse ja lõpu kelleaeg;
2) koosoleku toimumise koht;
3) koosoleku juhataja ja protokollija nimi;
4) koosolekust osa võtnud ning koosolekult puudunud õppenõukogu liikmete nimed ning koosolekule kutsutud isikute nimed koos ametinimetustega;
5) kinnitatud päevakord;
6) sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu;
7) vastuvõetud otsused, otsuste faktilised ja õiguslikud alused, otsuste täitmise tähtajad ja vastutajad;
8) vajadusel lisatakse protokollile otsuse faktiline, õiguslik põhjendus lisana.
9. Protokoll registreeritakse protokollide registris ( kooli dokumentide loetelus 2-4).

IV Õppenõukogu otsused ja nende täitmine

1. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Võrdsete poolt ja vastuhäälte olemasolul on otsustavaks esimehe hääl.
2. Koosoleku otsuste täitmist korraldab ja kontrollib kooli juht ja teavitab sellest järgmisel koosolekul.
3. Otsused jõustuvad nende vastuvõtmisega ja on täitmiseks kõigile pedagoogidele, samuti õpilastele neid puudutavates küsimustes.
4. Asjast puudutatud isikule saadetakse väljavõte koosoleku protokollist kolme tööpäeva jooksul.
5. Õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral on õigus pöörduda riikliku järelvalvet teostava ametniku poole viie tööpäeva jooksul otsuse teada saamisest.
6. Kooli juhil on õigus otsusega mittenõustumise korral peatada otsuse täitmine kolmeks nädalaks ja esitada küsimus riikliku järelevalve ametnikule läbivaatamiseks ja otsustamiseks.