Vastuvõtmise ja lahkumise kord

Imastu Kooli Seltsi Juhatuse 11.03.2008.a. otsus nr. 23

Mihkli Kooli õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise kord

Mihkli Kooli vastuvõtmise ja lahkumise kord kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduseâ€? § 22, Haridus- ja Teadusministri 4. veebruari 2008 määruse nr.5 alusel.

1. Reguleerimisala
(1) Käesoleva korraga sätestatakse õpilase kooli vastuvõtmise, ühest koolis teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise kord 1.- 3. kooliastmes.
(2) Õpilase erakooli vastuvõtmine ja koolist välja arvamine sätestatakse „ Erakooli- seaduseâ€? § 6 ja Imastu Kooli Selts Mihkli Kooli põhikirja §17, 18, arvestades erivajadustega ja eristaatusega õpilastega.
(3) Käesolevas korras kohaldatakse „Haldusmenetluse seaduseâ€? sätteid.
(4) Käesolevas korras ei tehta muudatusi alates 1. veebruarist kuni järgmise õppeaasta alguseni.

2. Kooli vastuvõtmine
(1) Kooli vastuvõtmist 1.-3. kooliastmes võib taotleda iga lapsevanem või omavalitsus kui eestkosteasutus õpilasele, kellel on põhiseadusega õigus omandada põhiharidus.
(2) Kooli õpilasteks võetakse vastu kooli põhikirja §17 (1) alusel kõik Imastu Koolkodusse hoolekandele paigutatud vanemliku hoolitsuseta koolikohustuslikud lapsed.
(3) Kool tagab õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule õpilasele, kelle elukoht asub kooli teeninduspiirkonnas.
(4) Kool võtab vastu erivajadusega õpilased olenemata nende puude raskusest.
(5) Õpilase kooli võtmise otsustab ja vormistab kooli direktor (juhataja).
(6) Õpilane võetakse kooli direktori käskkirjaga, kus märgitakse ära klass ja määratud õppekava, mille alusel õpilane õpib.

3. Kooli vastuvõtmise kord
(1) Kooli vastuvõtmiseks esitatakse kirjalik taotlus, millele lisatakse
1) õpilase isikut tõendav dokument, sünnitunnistus, millest kool teeb koopia, kinnitatud kooli direktori poolt;
2) koostöös hoolekandeasutusega on võimalus tutvuda dokumentidega lapse suunamise kohta hoolekandeasutusse hoolekandele, on võimalik tutvuda tervisekaardi ja arstide väljapandud diagnoosiga, kool tervist puudutavaid dokumente oma valduses ei hoia;
3) õpilasele koostatud pedagoogilist ja kasvatustööd iseloomustava kokkuvõtte;
4) nõustamiskomisjoni otsuse õppekava määramise kohta

4. Õpilase koolist välja arvamine
(1) Õpilane arvatakse koolist välja:
1) lapsevanem või õpilase seaduslik esindaja esitab kooli direktorile (juhatajale) kirjaliku taotluse koolist lahkumiseks;
2) õpilane on läbinud kõik kooli klassid ja läbinud õppenõukogu otsusega lubatud lisa- aastad;
3) põhihariduse omandamist tõendava lõputunnistuse väljastamisel toimetulekuõppes ja klassitunnistuse väljastamisel hooldusõppes;
4) kooli tegevuse ümberkorraldamise, tegevuse lõpetamise korral on õpilasele vajaliku õppe korraldamine võimatu;
(2) õpilase surma korral;
(3) õpilane arvatakse koolist välja direktori käskkirjaga;
(4) õpilase koolist välja arvamine registreeritakse õpilasregistris (EHIS) vastavalt kehtestatud korrale.

5. Õpilase kooli nimekirjast väljaarvamisel väljastatavad dokumendid
(1) Enne kooli lõpetamist koolist väljaarvamisel väljastab kool õpilasele või tema seaduslikule esindajale:
1) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust,
2) kooli juhi allkirja ja pitsatiga kinnitatud klassiõpetaja koostatud sõnalise kokkuvõtte õpilase õppe- ja kasvatustöö, oluliste suhtlemismallide, hooldusvõtete kohta;
3) koolijuhi allkirja ja pitsatiga kinnitatud klassitunnistuse.
(2) Kooli lõpetamise tõttu nimekirjast väljaarvamise korral väljastab kool:
1) kooli lõputunnistuse õpilase või tema seadusliku esindaja allkirja vastu toimetulekuõppe kohta koos sõnalise hinnangulehega vastavalt kehtestatud vormile;
2) hooldusõppe korral klassitunnistuse koos hinnangulehega omandatud oskustes arenguvaldkondade kaupa.

5. Õpilase üleminek ühest koolist teise
(1) Õpilase ühest koolist teise üleminek on kooli õpilaste nimekirjast kustutamine seoses õppima asumisega sama tasemega teise kooli, põhjuseks elukoha vahetus hoolekande muutumise korral või lapsevanema taotlus.
(2) Kooli saabunud õpilase kohta andmete puudumise korral või erineva õppekava olemasolul, suunab kooli õppenõukogu õpilase nõustamiskomisjoni ja otsustab õpilase vanust, oskuste taset arvestades klassi, kus õpilane õppimist jätkab.
(3) Kool esitab endisele koolile teatise õpilase saabumise kohta meie kooli ja registreerib õpilase registrisse.
(4) Kool väljastab uue kooli selgumisel kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust, pedagoogilise iseloomustuse ja klassitunnistuse, kui õpilane lahkub õppeaasta keskel.

6. Õpilase koolist välja heitmine
(1) Koolikohustuslikus eas põhiharidust omandavat õpilast koolist välja ei heideta.

7. Õpilaste üle arvestuse pidamine
(1) Kooli õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus ja „ Eesti Vabariigi haridusseaduseâ€? §366 lõike 4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemis.
(2) Kool arvab õpilase nimekirjast välja peale teise õppeasutuse teadet ja väljastab nõutud dokumendid.
(3) Kool teavitab kolme päeva jooksul õpilase elukohajärgset omavalitsust õpilase lahkumisest.

8. Korra rakendumine
(1) Käesolev kord on aluseks asjaajamisele ja rakendub kinnitamisest alates kooli õpilaste suhtes.
(2) Käesolev kord vaadatakse ümber vastavate määruste muutumisel, kuid mitte peale 1. veebruari jooksval õppeaastal.